Contactați-ne: (373) 22 221970

Hotărîrea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de Compensare nr. 23/3 din 29.05.2008

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de Compensare

 

nr. 23/3  din  29.05.2008

Monitorul Oficial nr.180-181/528 din 03.10.2008

* * *

  ÎNREGISTRAT:

 

Ministrul justiţiei

_____________ Vitalie PÎRLOG

nr. de înregistrare 611

din 26 septembrie 2008

În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art.34 alin.(3) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi pct.5 lit.b), pct.7.3 lit.c) din Regulamentul nr.48/5 din 27.09.2007 „Privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind Fondul de compensare (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Mihail CIBOTARU

Chişinău, 29 mai 2008.
 
Nr.23/3.  

Anexă

la Hotărîrea Comisiei Naţionale

a Pieţei Financiare

nr.23/3 din 29 mai 2008

REGULAMENT

privind Fondul de compensare

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind Fondul de compensare (în continuare – Regulament) este elaborat în baza Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112).

2. Fondul de compensare, denumit în continuare Fond, se instituie pentru a garanta atingerea scopurilor prevăzute la art.34 alin.(1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

3. Fondul se constituie prin contribuţii obligatorii ale asigurătorilor autorizaţi să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule cu acoperire teritorială în afara Republicii Moldova (în continuare – asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă).

Capitolul II

SURSA, CUANTUMUL ŞI TERMENUL DE ACHITARE A

CONTRIBUŢIILOR ÎN FONDUL DE COMPENSARE

4. În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Fondul are ca resurse financiare următoarele contribuţii:

a) contribuţia iniţială, cu titlu de garanţie în caz de insolvabilitate a asigurătorului de răspundere civilă auto externă;

b) contribuţia lunară, destinată atingerii obiectivului Fondului;

c) contribuţia specială, sub forma unui împrumut, în funcţie de necesităţile curente ale Fondului.

5. Contribuţia iniţială constituie 5% din capitalul social minim pentru asigurări generale stabilit conform art.22 alin.(1) lit.a) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2007 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213).

6. Contribuţia iniţială şi dobînzile acumulate în rezultatul fructificării acesteia se restituie asigurătorului la retragerea sa din cadrul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, dar nu înainte de lichidarea fără datorii a portofoliului la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.

7. Contribuţia lunară în mărime de 2% din primele brute subscrise în perioada de raportare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă se virează de către asigurătorii de răspundere civilă auto externă pînă la data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

8. Contribuţiile lunare în Fond îşi pierd identitatea din momentul în care Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule le primeşte de la asigurători şi nu se restituie în caz de renunţare la calitatea de membru sau excludere din rîndurile membrilor Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.

9. Contribuţia specială reprezintă suma, care urmează a fi virată de către asigurătorii de răspundere civilă auto externă, sub formă de împrumut, în cazul în care resursele Fondului sînt insuficiente pentru garantarea rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagubele produse de asiguraţii de răspundere civilă auto externă ai asigurătorilor membri ai Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.

10. Suma contribuţiilor speciale nu poate depăşi cuantumul insuficienţelor financiare înregistrate la un moment dat în Fond şi se plăteşte de către membrii Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule în cote egale.

11. Pe măsura alimentării Fondului cu resurse financiare necesare, contribuţia specială se restituie asigurătorilor în cuantumul în care a fost plătită sau, prin decizie a consiliului de administraţie al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, poate fi raportată în contul contribuţiilor lunare datorate, inclusiv sub formă de avans al contribuţiilor lunare viitoare.

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

12. Drepturile persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule, în care posesorul autovehiculului deţine poliţă de asigurare Carte verde emisă de un asigurător din străinătate, se exercită faţă de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.

13. Persoanele prejudiciate, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au înaintat acţiune în justiţie împotriva persoanei sau persoanelor răspunzătoare pentru repararea prejudiciului vor fi despăgubite din disponibilităţile Fondului în baza hotărîrii judecătoreşti. În aceste cazuri Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule are calitate de intervenient accesoriu în calitate de garant al obligaţiei de despăgubire, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prevederile legislaţiei în vigoare.

14. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule prezintă trimestrial Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor Fondului, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentului Regulament.

15. Pînă la împlinirea fiecărui termen de plată a contribuţiei lunare, asigurătorii autorizaţi să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă prezintă Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule raportul privind calcularea şi transferarea contribuţiilor în Fond, conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentului Regulament.

16. Informaţiile care se includ în raportările prevăzute se preiau din evidenţele contabile şi operative, pe care asigurătorii de răspundere civilă auto externă au obligaţia să le ţină potrivit prevederilor art.38 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

17. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, participanţii pieţei asigurărilor poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.1

la Regulamentul privind

Fondul de compensare

 RAPORT

privind încasarea şi utilizarea mijloacelor Fondului de compensare

pentru perioada _______________________

I. Incasari de contributii in perioada de raportare (lei)

Indicatori: Suma datoriilor la începutul perioadei de gestiune, a Companiilor către FC (+; -) Prime subscrise: Suma contribuţiilor calculate: Suma contribuţiilor virate (transferate): Suma datoriilor Companiilor către FC (+ ; -) :
    de la începutul anului inclusiv trimestrul de gestiune de la începutul anului inclusiv trimestrul de gestiune de la începutul anului inclusiv trimestrul de gestiune de la începutul anului inclusiv trimestrul de gestiune
A 1 2 3 4 5 6 7 8=1+4-6 9=5-7
Total                  
Inclusiv, pe companii                  
                   

II. Despăgubiri efectuate şi rezerve de daune constituite în perioada de raportare

Prejudicii Soldul daunelor la începutul perioadei Numărul de daune (avizate) Suma daunelor calculate (avizate) Despăgubiri achitate, pentru daune Numărul de daune neachitate Rezerva de daune (suma daunelor neachitate) (lei) Acţiuni de regres calculate (lei)
total (unităţi) Inclusiv: total (lei) Inclusiv: total (lei) Inclusiv:
materiale corporale materiale corporale materiale corporale
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12= 1+5-8 13
În cazul autorilor neidentificaţi                          
În cazul lipsei poliţei de asigurare, inclusiv:                          
Pers. fizice                          
Pers. juridice                          
Total:                          

III. Acţiuni de regres

Soldul calculat la începutul perioadei de gestiune
(lei)
Calculat în FC acţiuni de regres în perioada gestionară
(lei)
Încasări băneşti în FC din acţiuni de regres
(lei)
Casat acţiuni de regres în baza deciziilor
(lei)
Casat acţiuni de regres în baza deciziilor
(lei)
1 2 3 4 5=1+2-3-4
         
         

IV. Situaţia Fondului de compensare la data raportării

Sold la începutul anului de gestiune Contribuţii în fond în perioada gestionară Acţiuni de regres în perioada gestionară Alte venituri în fond în perioada gestionară Total Contribuţii în perioada de gestiune Despă-
gubiri plătite efectiv în peri-
oada gesti-
onară
Casat acţiuni de regres Total mijloace utilizate din fond Sold la sfîrşitul perioadei gestionare (+,-) Sold rezerva de daune la sfîrşitul perioadei gestio-
nare (col.12 cap.II)
calculat disponibil (transf.) calculate virate (transferate) calculate încasate calculate încasate calculate încasate calculat disponibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+ 5+7 10=4+ 6+8 11 12 13= 11+12 14=1+ 9-13 15= 2+10 16
                               

V. Situaţia plasamentelor în active a mijloacelor Fondului de compensare

Nr. d/o Direcţiile de plasare a mijloacelor FC Mijloace băneşti Total mijloace băneşti Acţiuni de regres Alte plasamente Total plasamente
conturi curente depozite HVS alte direcţii
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10=7+8+9
                   

Anexa nr.2

la Regulamentul privind

Fondul de compensare

RAPORT

privind calcularea şi transferarea contribuţiilor în Fondul de compensare

pentru perioada _______________________

Compania de asigurări ___________________________________________________

Perioada de raportare ____________________________________________________

- lei -

 

 

Soldul datoriilor la începutul perioadei de gestiune, a Companiei către
FC (+; -)
Prime subscrise: Suma contribuţiilor calculate: Suma contribuţiilor virate (transferate): Soldul datoriilor Companiei către
FC (+; -) :
de la începutul anului inclusiv perioada de gestiune de la începutul anului inclusiv perioada de gestiune de la începutul anului inclusiv perioada de gestiune de la începutul anului inclusiv perioada de gestiune
1 2 3 4 5 6 7 8=1+4-6 9=5-7